نوشته‌ها

تمرین برای مدارس فوتبال (تمرین تسلط در دریبلینگ)

تمرین 1: در دریبل تسلط پیدا کنیدتمرینات فوتبالتوسط سایت آموزشی ساکرآکادمی socceracademy.irیک جلسه سه قسمتی برای توسعه توانایی بازیکنان برای شکست دادن حریفان خود در موقعیت های 1v1. چرا از این تمرین فوتبال استفاده کنیم: به بازیکنان این فرصت را می دهد تا توانایی خود را برای شکست دادن یک بازیکن در 1 در مقابل […]