نوشته‌ها

نقطه تمرکز روی کشش بازیکنان فوتبال پایه

مشاوره مربیگریتوسط سایت آموزشی آکادمی فوتبال | دسته مشاوره مربیگری فوتبال پایهمطمئن شوید که بازیکنان به موقع به بازی‌ها می‌رسند تا قبل از شروع بازی به‌ درستی گرم شوند مشاهده بازیکنانی که به دلیل زمان بندی نامناسب، ترافیک بد یا گم شدن مسیر خود در مسیر بازی خارج از خانه دیر به مسابقات می آیند […]